FpU – et miljøparti?

Fremskrittspartiets Ungdom ser på det som en selvfølge at politiske partier tar forskning på alvor. Selvfølgelig gjelder dette også klima og miljø, og FpU anerkjenner at vi står overfor menneskeskapte klimaendringer. Ungdomspartiet mener at vi uansett skal legge til grunn et føre var-prinsipp – og handle fornuftig deretter. Å gjøre det som er mest effektivt og koster minst er viktig for FpU.

FpU vil gi alle mennesker størst mulig frihet til å velge selv, også når det kommer til klimaspørsmålet. Derfor vil de ikke innføre nye skatter eller avgifter under påskudd av at dette er klimapolitikk. De ønsker ikke større offentlige inngrep enn det som er strengt nødvendig, uansett. FpU ønsker å la markedet styre i størst mulig grad, fordi dette da vil gi de beste løsningene.

Hva vil FpU?

Fremskrittspartiets ungdomsparti vil at du skal få gjøre det du synes er best. De ønsker mer bruk av gulrot og mindre bruk av pisk, for å si det sånn. FpU vil legge til rette for at hver enkelt skal kunne velge miljøvennlig, og de vil at det skal bli lettere for hver og en av oss. Ingen skal straffes for sitt private forbruk.

Både moderpartiet Fremskrittspartiet og ungdomspartiet FpU har stor tro på hvert enkelt menneske. Tanken er at hvis politikken brukes for å legge til rette for at hver enkelt skal ta de beste valgene, ja, da er det akkurat det som skjer. FpU mener at de miljøvennlige løsningene vil komme gjennom et mest mulig fritt marked. Da vil innovasjon og nytenking oppstå og vinne terreng.

Hva med bilen, da?

FpU vil legge til rette for en mer moderne bilpark. Enten bilen er fossil eller elektrisk – nye biler er mer miljøvennlige enn gamle. Bedre og større veier, både i byene og ellers i landet, vil også hjelpe. Mindre kø sparer både tid og utslipp! Det å senke avgiftene som er knyttet til bilen er også en viktig sak for ungdomspartiet.

Hvis flere reiser kollektivt vil også dette redusere utslippene. FpU ønsker lavere billettpriser på bussen og sterk satsing på tog. Flere avganger med nattbussen er bedre enn at alle tar hver sin taxi. FpU vil ha barnebillett fram til 18 år, og slik stimulere enda flere til å reise kollektivt. En buss eller et tog kan erstatte mange biler og gir også mindre kø.

Hva med den norsk oljen?

Ingen olje i verden blir produsert med så lave utslipp som den norske. FpU mener derfor at vi har et internasjonalt ansvar for å produsere og levere olje. Om vi som nasjon skulle legge ned oljenæringen vår, ville det hatt en svært liten virkning på det internasjonale markedet. I tillegg ville det fått store, negative konsekvenser for Norge som nasjon.

Norsk olje, og ikke minst norsk gass, erstatter stadig bruk av kull. Dette gjør at utslippene av klimagasser går ned. FpU ønsker at markedet selv skal få bestemme over olje og gass. Det er også viktig for partiet av vi som nasjon leverer til våre samarbeidspartnere på det europeiske kontinentet, av sikkerhetspolitiske hensyn. FpU vil åpne for leting etter mer olje og gass.

Forurensning kjenner ingen grenser

Etter FpU sitt syn er det viktig med internasjonalt samarbeid for å styrke arbeidet mot klimaendringer og forurensning. Av hensyn til det norske næringslivet er partiet skeptisk til avtaler der ikke alle land er med. De som forurenser mest må være med! Samtidig kan samarbeid på tvers av landegrensene føre til ny teknologi og innovasjon som kan komme alle til nytte.

Grønn frihet og fremtid

Fremskrittspartiets Ungdom ønsker å satse på forskning . Det å gjøre fossil energi grønnere og fornybar energi billigere er viktige mål. Samtidig ønsker partiet å legge til rette for at du skal få velge selv, og at det å velge miljøvennlig skal være enkelt. Å ta utslippskutt der det er mest lønnsomt er et viktig prinsipp. Alt dette uten å begrense hver enkeltes frihet!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.